BoDomo
       €/m² 9,99
       Paketpreis € 26,67
       BoDomo
       €/m² 14,99
       Paketpreis € 31,94
       Kronotex
       €/m² 12,99
       Paketpreis € 27,68