BoDomo
         €/m² 8,99
         Paketpreis € 21,55
         BoDomo
         €/m² 9,99
         Paketpreis € 26,67
         Kronotex
         €/m² 12,99
         Paketpreis € 27,68
         BoDomo
         €/m² 12,99
         Paketpreis € 28,84
         BoDomo
         €/m² 12,99
         Paketpreis € 31,18
         BoDomo
         €/m² 9,99
         Paketpreis € 26,67